ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศ

ความแตกต่างระหว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กับ ระบบสารสนเทศ (IS)


เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
    กระบวนการต่างๆ ในระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ โดยการนำเอาเทคโนโลยี การจัดการ และการจัดองค์กรมาใช้ร่วมกัน
    เทคโนโลยีการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการรับ ส่ง แปลง จัดเก็บ ประมวลผล และการสืบค้นสารสนเทศ ซึ่งในที่นี้มี 3 ชนิด คือ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ข้อมูลมัลติมีเดืย


ระบบสารสนเทศ (Information System)
    IS ระบบการรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ (ข้อมูล การประมวลผล การเชื่อมโยง เครือข่าย ) เพื่อนำเข้า (Input) แล้วนำมาผ่านกระบวนการประมวลผล (Process) อาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อเรียบเรียง เปลี่ยนแปลง และจัดเก็บ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output)
    ระบบสารสนเทศ ที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
  • Input คือ Data ซึ่งเกิดจากเก็บการรวบรวมสมาชิกหรือองค์ประกอบของระบบ
  • Processing คือ การเปลี่ยนแปลง หรือการแปรสภาพข้อมูลที่จะนำเข้าสู่ระบบ
  • Output Information ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้เนื่องจากการประมวลผลของแฟ้มข้อมูล
  • Feedback คือ ผลลัพธ์ที่ได้จาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ในการนำข้อมูลเข้า

ความแตกต่างระหว่าง IT และ IS คือ
IT คือ เทคโนโลยีในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูล ข่าวสาร หรือที่เรียกว่าสารสนเทศส่วน
IS เป็นระบบที่ประกอบด้วยกลุ่มคน กระบวนการ และทรัพยากร (H/W, S/W, P/W) ที่ทำการเก็บรวบรวมและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อประมวลผลข้อมูล และผลิตสารสนเทศที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้งานในองค์กร

ศัพท์เฉพาะ
H/W : Hardware
S/W : Software
P/W : Peopleware

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม