เทคนิคการนับเลขคู่กับคี่แข่งกับเพื่อนให้ชนะ

1. การนับเลขคู่
เทคนิคที่1 ใช้หลักการของแม่สูตรคูณ
2x1 = 2
2x2 = 4 คือ นำเลข 2 เดิมมาบวกอีก 2 จะได้ 4
เทคนิคที่2 ใช้เทคนิคการสังเกต
2 4 6 8 10
12 14 16 18 20
22 24 26 28 30
จะสังเกตเห็นว่าเลข ด้านหลังจะเป็น 2 4 6 8 0 ตลอด เมื่อเลขด้านหลังถึง 0 แล้วเลขข้างหน้าจะเพิ่มมา 1

2. การนับเลขคี่
1 3 5 7 9 11
เทคนิคที่1 n+2 คือ นำเลขเดิมมาบวก 2 เช่น
1 , 1+2=3 , 3+2=5 , 5+2=7 , 7+2=9 , 9+2=11
เทคนิคที่2 การสังเกต
1 3 5 7 9
11 13 15 17 19
21 23 25 27 29
จะสังเกตเห็นว่าเลข ด้านหลังจะเป็น 1 3 5 7 9 ตลอด เมื่อเลขด้านหลังย้อนกลับถึง 1 แล้วเลขข้างหน้าจะเพิ่มมา 1

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม