แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศคอมพิวเตอร์


แบบฝึกหัด
  • จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ คืออะไร
  • กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง
  • อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คืออะไร ให้ยกตัวอย่างประกอบด้วย
  • การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทำได้โดยวิธีใดบ้าง
  • ข้อควรระวังและแนวทางการป้องกันการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม