ระบบปฏิบัติการดอสและแบทช์สคริป (DOS and Batch Script)

ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)
    ระบบปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความจำเป็นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ถ้าขาดระบบปฏิบัติการแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ที่แม้ว่าจะมีราคาแพงเท่าใด ผู้ใช้งานก็ไม่สามรถที่จะทำงานต่างๆได้
    ในปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการอยู่มากมาย เช่น MS-DOS(Microsoft Disk Operating System), UNIX, BSD, GNU/Linux, IBM OS/2, Microsoft Windows, NeXTstep, Taligent, Apple Mac OS(Macintosh Operating System) เป็นต้น ถึงแม้ระบบปฏิบัติการจะต่างกัน แต่ก็มีหน้าที่หลักเหมือนกัน คือ เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกับขึ้นเป็นคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้และเป็นตัวกลางในการติดต่อกันระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการดอส (DOS : Disk Operating System)
    ดอส เป็น ระบบปฏิบัติการ 16 บิต สนันสนุนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์(Micro Processor) ตระกูล Intel(Intel Compatible) และ AMD มีการติดต่อกับผู้ใช้งานกับผู้ใช้งานทั้งในแบบ Text Mode และ Graphic Mode แต่การทำงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Text Mode ดอสไม่มีความสามารถในการทำงานแบบ Multi-tasking ในเวลาหนึ่งๆ ดอสจะทำงานได้เพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้น(ไม่นับรวมการทำงานร่วมกับโปรแกรม Resident อื่นๆ)

คำสั่งดอส(Command DOS) หรือ ภาษาดอส(DOS Language)
    คำสังดอส คือ คำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการดอสทำงานตามที่เราต้องการ
คำสั่งของ DOS มีอยู่ 2 ชนิดคือ
1. คำสั่งภายใน (Internal Command) เป็นคำสั่งที่เรียกใช้ได้ทันทีตลอดเวลาที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่ เพราะคำสั่งประเภทนี้ถูกบรรจุลงในหน่วยความจำหลัก (ROM) ตลอดเวลา หลังจากที่ Boot DOS ส่วนมากจะเป็นคำสั่งที่ใช้อยู่เสมอ เช่น CLS, DIR, COPY, REN เป็นต้น
2. คำสั่งภายนอก (External Command) คำสั่งนี้จะถูกเก็บไว้ในดิสก์หรือแผ่น DOS คำสั่งเหล่านี้จะไม่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ เมื่อต้องการใช้คำสั่งเหล่านี้คอมพิวเตอร์จะเรียกคำสั่งเข้าสู๋หน่วยความจำ ถ้าแผ่นดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ไม่มีคำสั่งที่ต้องการใช้อยู่ก็ไม่สามารถเรียกคำสั่งนั้น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง FORMAT, DISKCOPY, TREE, DELTREE เป็นต้น

การประมวลแบบแบตช์ (Batch Processing)
    การประมวลแบบแบตช์ หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล

แบตช์สคริป (Batch Script) คือ
    แบตช์สคริป คือ คำสั่งหรือสคริปต์ภาษาแบตช์ที่ใช้ในการสั่งงานให้คำสั่งดอสหลายๆคำสั่งสามารถทำงานต่อเนื่องกันได้ เพียงแค่การดับเบิ้ลคลิกใช้งานโปรแกรมเพียงครั้งเดียว

แบตช์ไฟล์(Batch File) คือ Shell Script Container
    Batch file คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการเข้ารหัส(Encoding)แบบแอสกีแบบ ที่เก็บคำสั่งของระบบปฏิบัติการ ดอส คำสั่งแบตช์ หรือคำสั่งอื่นๆ ที่ใช้กับตัวประมวลผลแบตช์  คอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งที่เก็บไว้ในแฟ้มนี้ทีละบรรทัด เหมือนกับคุณป้อนคำสั่งที่ Command Line
    Batch file สามารถสร้างขึ้นด้วย Text Editor เช่น Notepad นามสกุลของแฟ้มแบตช์ในดอสคือ .BAT ส่วนในระบบปฏิบัติการโอเอส/ทูจะมีนามสกุลไฟล์เป็น .CMD

ตัวอย่างการเขียนแบตไฟล์
1. ให้เปิดโปรแกรม Notepad
2. ให้พิมพ์คำสั่งนี้ลงไป
@ECHO OFF
COLOR A
ECHO Hello World
PAUSE
3. ให้เลือก Save as type: เป็น All Files
4. ตรงช่อง File name: ให้ตั้งชื่อเป็น Hello.BAT จากนั้นกดปุ่ม Save เราก็จะได้แบตช์ไฟล์ดับเบิลคลิกใช้งานได้ทันที

ปล. (ปัจฉิมลิขิต)
ไฟล์ .BAT สามารถแก้ไขได้โดยโปรแกรม Text Editor ทั่วไป ตัวอย่าง เช่น โปรแกรม Notepad เพราะไฟล์ .BAT ยังไม่ได้คอมไพล์และเข้ารหัส และ ไฟล์ .BAT สามารถรันได้เฉพาะบนระบบปฏิบัติการ MS-DOS และ MS-Windows เท่านั้น

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม