รายชื่อระบบปฏิบัติการ (List of operating systems)

รายชื่อระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยม

Amiga
AmigaOS 3.9
AmigaOS 4.1

Apple
Apple DOS
ProDOS
Mac OS (Apple Macintosh Operating System)
NeXTSTEP
Mac OS X (Apple Macintosh Operating System Version 10)
Mac OS X Server
iOS

Be
BeOS r5.1d0

Bell Labs
Unix
BESYS (Non-Unix Operating System)

Digital Research
CP/M

Google
Google Chrome OS
Android

Microsoft
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)
MS-DOS 6.22 Thai Edition
MS-DOS 7.0
Windows NT
Windows 95
Windows 98
Windows 98 SE (Microsoft Windows 98 Second Edition)
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

Novell
DR-DOS
Netware

BSD

GNU/Linux
Ubuntu
Linux Mint

IBM
PC-DOS
IBM OS/2

Other
Taligent

Credit
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_operating_systems

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม