ความปลอดภัยของข้อมูล

ประเภทการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล
 • การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security)
 • การรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร (Communication Security)
 • การรักษาความปลอดภัยการแผ่รังสี (Emissions Security)
 • การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
 • การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security)

วิธีป้องกันและรักษาความปลอดภัย
 • ยุคโบราณ
  • บันทึกลงดินเหนียว แผ่นหิน, แผ่นไม้, แผ่นหนัง, กระดาษ, สักลงผิวหนัง
  • ไม่สนทนากับผู้อื่น หรือ ไม่บอกข้อมูลลับให้ผู้อื่นทราบ
  • ปกป้องทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ
 • ยุคจูเลียส ซีซาร์
  • ซ่อนข้อมูล หรือการเข้ารหัส
 • ยุคปัจจุบัน
  • ใช้มาตรฐาน Tempest (ควบคุมการแผ่รังสีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
  • เดวิด เบลล์ และลีโอนาร์ด แบ่งความปลอดภัยข้อมูลของรัฐสภาสหรัสเป็น ๔ ชั้น
   • ไม่ลับ (Unclassified)
   • ลับ (Confidential)
   • ลับมาก (Secret)
   • ลับมากที่สุด (Top Secret)
  • มาตรฐาน TNI (Trusted Network Interpretation) : Red Book
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล INFOSEC เป็นการรวมความปลอดภัยทั้งหมดไว้ด้วยกัน
   • การรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร (COMSEC : Community Security)
   • การรักษาความปลอดภัยด้านการแผ่รังสี (EMSEC : Emissions Security)
   • การรักษาความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ (COMPSEC : Computer Security)
   • การรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่าย (NETSEC : Network Security)

องค์ประกอบของความปลอดภัยข้อมูล
 • ความลับ (Confidentiality)
 • ความคงสภาพ (Integrity)
  • ข้อมูลไม่ได้ถูกแก้ไขจากเดิม
  • ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา
 • ความพร้อมใช้งาน (Available)

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

 • ความเป็นส่วนบุคคล (Privacy)
 • การระบุตัวตน (Identification)
 • การพิสูจน์ทราบตัวตน (Authentication)
 • การอนุญาตใช้งาน (Authorization)
 • การตรวจสอบได้ (Accountability)


กระบวนการรักษาความปลอดภัย

 • การประเมิณความเสี่ยง
 • การกำหนดนโยบาย
 • การติดตั้งระบบป้องกัน
 • การฝึกอบรม
 • การตรวจสอบ
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
  • การประเมิณโครงการใหม่
  • การทดลองเจาะระบบ


กระบวนการรักษาความปลอดภัย

 • กำหนดขอบเขต
 • เก็บรวบรวมข้อมูล
 • วิเคราะห์นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
 • วิเคราะห์ภัยคุกคาม
 • วิเคราะห์จุดอ่อนหรือช่องโหว่
 • วิเคราะห์ความเสี่ยง


ภัยคุกคาม

 • ผู้โจมตี (Attacker)
  • Hacker
  • Cracker

ประเภทของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับข้อมูล
 • การเปิดเผย (การนำข้อมูลส่วนตัวมาเปิดเผย)
 • การหลอกลวง (การหลอกลวงให้เหยื่อบอกข้อมูลส่วนตัว)
 • การขัดขวาง (การขัดขวางการทำงานของระบบ)
 • การควบคุม (การเข้ามาควบคุมข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต)


ประเภทการโจมตี
 • การโจมตีแบบซ่อนเร้น (Passive)
  • การสอดแนม (Snooping)
 • การโจมตีแบบเผชิญหน้า (Active)
  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Modification)
  • การหลอกลวง (Deception)
  • ปฏิเสธการให้บริการ (Denial Of Service หรือ Flooding)
 • การโจมตีแบบผสม
  • การปลอมตัว (Spoofing)
  • Man in the Middle (MitM)

การพิสูจน์ทราบตัวตนแบบ Biometric
 • ลักษณะทางกายภาพ (Physiological Biometrics)
  • ลายนิ้วมือ Fingerprint
  • ลักษณะใบหน้า Facial Recognition
  • ลักษณะของมือ Hand Geometry
  • ลักษณะของนิ้วมือ Finger Geometry
  • ลักษณะใบหู Ear Shape
  • Iris และ Retina ภายในดวงตา
  • กลิ่น Human Scent
 • ลักษณะทางพฤติกรรม  (Behavioura  Biometrics)
  • การพิมพ์ Keystroke Dynamics
  • การเดิน Gait Recognition
  • เสียง Voice Recognition
  • การเซ็นชื่อ Signature

การตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication)

 • Open System Authentication คือ การตรวจสอบแบบนี้จะไม่ตรวจสอบรหัสลับจากผู้ใช้ เป็นการอนุญาตให้ผู้ใช้ใดๆ ก็ได้สามารถเข้ามารับส่งสัญญาณในเครือข่าย


กำลังปรับปรุงแก้ไข

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม