คอมพิวเตอร์ (Computer)

คอมพิวเตอร์คืออะไร
    คอมพิวเตอร์ คือ เป็นเครื่องคำนวณที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องกลไกและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาได้มากมาย และสามารถที่จะทำงานตามสิ่งที่มนุษย์ต้องการได้อย่างหลากหลาย

คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร
    คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเลคโทรนิค ที่สามารถรับเอาข้อมูลและคำสั่ง เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลตามคำสั่ง ต่อเนื่องกันไป แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบต่างๆ
INPUT > PROCESSING BY COMPUTER > OUTPUT

คำว่าคอมพิวเตอร์มีต้นกำเนิดจากอะไร
    Computer มาจากรากศัพท์ว่า Computare ซึ่งมีความหมายว่า การนับ หรือ การคำนวณ แต่ในปัจจุบัน Computer จะหมายความถึงอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่สามารถทำงานต่างๆ แทนมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • ระบบCAI (Computer Aided Instruction)
 • คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ
 • คอมพิวเตอร์กับอุตสาหกรรม
  • ระบบCAD (Computer Aided Design)
  • ระบบCAM (Computer Aided Manufacturing)
 • คอมพิวเตอร์กับงานธนาคาร
  • ระบบฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM : Automatic Teller Machine)
 • คอมพิวเตอร์กับการทหาร
  • เครื่องบินรบ
  • เรือรบ
  • รถถัง
  • เครื่องบินไร้คนขับ UAV
 • คอมพิวเตอร์กับงานด้านการคมนาคม
 • คอมพิวเตอร์กับงานด้านบันเทิงและภาพยนตร์
 • คอมพิวเตอร์กับงานศิลปะ
 • คอมพิวเตอร์กับการแพทย์
 • คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์กับงานด้านอวกาศ

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์ยุคแรก
  • เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศ ใช้กำลังไฟฟ้าสูงจึงมีปัญหาเรื่องความร้อน สั่งงานโดยใช้ภาษาเครื่อง คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่โต เช่น MARK I, ENIAC, UNIVAC
 • คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง
  • เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ สามารถสั่งงานโดยใช้ภาษาระดับสูงได้
 • คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม
  • เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม (IC : Integrated Circuit)
 • คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่
  • เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมความจุสูงมาก (VLSI : Very Large Scale Integration) เช่น Micro Processor
 • คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า
  • เป็นการทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธภาพสูงขึ้น และทำให้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)
  • มีการเพิ่มคอร์ให้กับซีพียู
  • มีการนำ GPU มารวมกับ CPU เรียกว่า APU
 • คอมพิวเตอร์ยุคที่หก
  • ควอนตัมคอมพิวเตอร์

ประเภทคอมพิวเตอร์ จำแนกตามกลไกการทำงาน
 • คอมพิวเตอร์แบบกลไก
  • กลไกธรรมดา
 • คอมพิวเตอร์แบบเครื่องไฟฟ้า
  • เครื่องจักรกลไฟฟ้า
  • เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทของคอมพิวเตอร์ จำแนกตามลักษณะของข้อมูลและวิธีการทำงานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) : เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษใช้กับงานเฉพาะอย่างการทำงานใช้หลักการวัดข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ต้องเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีค่าต่อเนื่อง ซึ่งค่าสัญญาณไฟฟ้าอาจแทนอุณหภูมิ ความเร็วหรือความดัน การรับข้อมูลจะรับจากแหล่งที่เกิดโดยตรงแล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาทางจอภาพ หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัดความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์ เพราะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากเหมือนกับดิจิตอล เครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจสภาพอากาศและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวงการแพทย์  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจวัดสายตา เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจคลื่นสมอง เป็นต้น
 • ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer) :  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน โดยใช้หลักการนับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปต้องเป็นตัวเลขและให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขดิจิตอลคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ใช้กับงานได้หลายประเภท มีความละเอียดถูกต้องในการคำนวณมากกว่าอนาลอกคอมพิวเตอร์ สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากจึงต้องใช้สื่อในการเก็บข้อมูล  เช่น งานบัญชี งานงบประมาณ งานคำนวณเปรียบเทียบหรือหาค่าต่างๆ ทางสถิติ เป็นต้น
 • แบบผสม (Hybrid Computer) : เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานเฉพาะอย่าง การทำงานจะใช้เทคนิคของอนาลอกควบคมการหมุนของตัวยานอวกาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความกดดันอากาศ อุณหภูมิ ความเร็วจะต้องใช้เทคนิคของดิจิตอลในการคำนวณระยะทางเป็นต้น
 • ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer)  : เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการทางฟิสิกส์ควอนตัมในการสร้าง ตามปกติ bit ใน digital computer จะมีค่าได้แค่ 0 กับ 1 แต่ qbit ใน quantum computer สามารถมี 0 , 1 และเป็นได้ทั้ง 0 และ 1

ประเภทคอมพิวเตอร์แบ่งโดยใช้การวางลงบนพื้นที่ต่างๆ
 • Dimensiontop วางไว้ต่างมิติ
 • Spacetop วางบนอวกาศ
 • Airtop ลอยบนอากาศ
 • Seatop วางบนน้ำหรือทะเล
 • Groundtop วางบนพื้น
 • Desktop วางบนโต๊ะ
 • Laptop วางบนตัก
 • Wristtop วางบนข้อมือ
 • Handtop วางบนมือ
 • Facetop วางบนตาหรือใบหน้า

ประเภทของคอมพิวเตอร์ จำแนกตามขนาดและประสิทธิภาพ
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับงานเฉพาะด้าน
  • ควันตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer)
  • สุดยอดคอมพิวเตอร์ (Super Computer)
 • คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • คอมพิวเตอร์ระดับกลาง (Mainframe Computer)
 • คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรขนาดกลาง
  • คอมพิวเตอร์ระดับเล็ก (Mini Computer, Mid-Range Computer , Midsize Computer)
 • คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรขนาดเล็ก
  • คอมพิวเตอร์สำหรับประกอบอาชีพ (Work Station Computer)
 • คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Micro Computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC : Personal Computer)
   • คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer)
   • อออินวันพีซี (All-in-one PC)
   • คอมพิวเตอร์ขนาดสุดบันทึก (Notebook Computer) หรือ คอมพิวเตอร์วางตัก (Laptop Computer)
   • คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ (Palmtop Computer)
   • คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (Tablet Computer)
   • คอมพิวเตอร์มือถือ (Hand-Held Computer)
   • คอมพิวเตอร์ขนาดกระเป๋าเสื้อ (Pocket PC)

ประเภทคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook หรือ Laptop)
 • ประเภทของโน้ตบุ๊กแบ่งกลุ่มตามขนาด
  • โน้ตบุ๊กขนาดใหญ่ เน้นประสิทธิภาพในการใช้งานเฉพาะด้าน
   • Desktop Replacement
  • โน้ตบุ๊กขนาดกลาง เน้นความคล่องตัวในการใช้งานทั่วไป
   • Ultra-Thin
  • โน้ตบุ๊กขนาดเล็ก เน้นประหยัดพลังงานเพื่อพกพาไปใช้งานนอกสถานที่
   • Sub-Notebook
   • Netbook
   • Mini-Notebook
 • ประเภทของโน้ตบุ๊กแบ่งกลุ่มตามคุณสมบัติและการนำไปใช้งาน
  • โน้ตบุ๊กแบบระบบสัมผัสหน้าจอ (Tablet PC)
   • แบบหมุนจอได้ (Convertibles)
   • แบบกระดานเรียบ (Slates)
   • แบบหน้าจอคู่ (Booklets)
   • แบบลูกผสม (Hybrids)
  • โน้ตบุ๊กแบบบางเบาพิเศษ (Ultra-thin Notebook)
  • โน้ตบุ๊กแบบจิ๋วเพื่อการพกพา (Netbook หรือ Mini-Notebook)
  • โน้ตบุ๊กแบบทนทานสำหรับงานหนัก (Rugged Notebook)

ประเภทของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามหน้าที่ในเครือข่าย

 • คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer)
  • Micro Server
  • Rack Server
  • Tower Server
  • Blade Server
 • คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Computer)

ประเภทคอมพิวเตอร์ จำแนกตามผู้ประกอบ
 • Computer Band Name คอมพิวเตอร์ที่ประกอบในโรงงานผลิต
 • Computer Shop Made คอมพิวเตอร์ที่ประกอบโดยร้านขายคอมพิวเตอร์
 • Computer Home Made คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยตนเอง

ประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งตามราคา
 • High Cost Computer
 • Medium Cost Computer
 • Low Cost Computer

ประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งตามประสิทธิภาพ
 • High End Computer
 • Medium End Computer
 • Low End Computer

ภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Overview)
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
 • ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (Software)
 • บุคลากร (Peopleware)
 • กระบวนการทำงาน (Procedure)
 • ข้อมูล (Data)

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 • หน่วยประมวลผล (Processor, Processing Unit, Central Processing Unit)
 • หน่วยความจำ (Memory)
  • หน่วยความจำหลัก (Main Memory, Primary Memory)
   • ROM (Read Only Memory)
   • RAM (Random Access Memory)
  • หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)
  • หน่วยความจำแบบแคช (Cache Memory)
  • หน่วยความจำบัพเฟอร์ (Buffer Memory)
 • หน่วยนำเข้า (Input Unit)
 • หน่วยแสดงผล (Output Unit)
 • อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ (Peripheral Equipment)

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์แบ่งตามการมองเห็น
 • ส่วนประกอบที่อยู่ภายนอก
  • ตัวเครื่อง (Case)
  • จอภาพ (Monitor)
  • ดิสก์ไดรฟ์ออปติคอล (Optical Disk Drive)
   • เครื่องอ่านแผ่นซีดี (CD-ROM Drive)
   • เครื่องอ่านแผ่นดีวีดี (DVD-ROM Drive)
  • Magnetic Disk Drive
   • Floppy Disk Drive
  • เม้าส์ (Mouse)
  • แป้นพิมพ์ (Keyboard)
  • ลำโพง (Speaker)
  • Modem (Modulate and Demodulate)
   • External Modem
   • ADSL Modem
 • ส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
  • หน่วยจ่ายไฟ (PSU : Power Supply Unit)
  • แผงวงจรหลัก (Mainboard)
  • Magnetic Disk Drive
   • Harddisk
  • RAM (Random Access Memory)
  • Modem (Modulate and Demodulate)
   • Modem Card หรือ Internal Modem
  • การ์ดเสียง Sound Card
  • การ์ดแสดงผล Graphic Card
  • พัดลมระบายความร้อน (Fan)
  • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit)
  • Heat Silk

Centralized Computing & Virtualization
 • Desktop Virtualization
  • Dumb Terminal, Dump Terminal
 • Cloud Client
  • Mini PC
  • Thin Client
  • Zero Client
   • Cloud Client Firmware
   • Steaming Technology
  • Cloud PC
  • PXE (Pre-Boot Execute Environment) (PXE อ่านว่า พิกซี่ Pixie)


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม