ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
คือ เครือข่ายการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

วิวัฒนาการก่อนที่จะมาเป็นระบบเครือข่าย
 • การทำงานแบบรวมศูนย์ (Centralization Computer) : เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม(Mainframe)จะมีเพียงเครื่องเดียว ผู้ใช้แต่ละคนจะมีแค่จอภาพและคีบอร์ดที่เรียกว่า "Dump Terminal" เชื่อมต่อเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
 • ใช้คนเดินรับส่งข้อมูล (Sneakernet) : เมื่อมีไมโครคอมพิวเตอร์ (MicroComputer) เกิดขึ้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนก็จะมีพิวเตอร์เป็นของตัวเองทำงานแบบเดี่ยวๆ (Stan-alone) การที่จะส่งข้อมูลให้กับอีกคนหนึ่งต้องบันทึกลงแผ่นดิสก์เก็ตหรือแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ (Floppy Disk) แล้วเดินไปส่งให้ผู้อื่น
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) : เพื่อลดระยะเวลาในการส่งข้อมูลจึงได้มีการนำสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ จึงได้มาเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน และได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ทั้งแบบมีสาย (Wired) และไร้สาย (Wireless) และมีความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย
 • เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 • เพื่อการประหยัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย
 • คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องขึ้นไป
 • การ์ดแลน (LAN Card) หรือ เน็ตเวิร์คการ์ด (NIC : Network Interface Card)
  • ใช้กับพอร์ต ISA ขนาบัส 16 บิต
  • ใช้กับพอร์ต PCI ขนาดบัส 32 บิต

 • สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับรับส่งข้อมูล
  • อุปกรณ์เครือข่าย
   • ฮับ (Hub) หรือ รีพีตเตอร์ (Repeater)
   • สวิตช์ (Switch)
   • เราเตอร์ (Router)
  • สายสัญญาณ
   • สายโคแอ็กเชียล (Coaxial Cable)
   • สายคู่เกลียวบิด (Twisted Pairs)
    • UTP (Unshielded Twisted Pair)
   • สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
 • โปรโตคอล (Protocol)
  • IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)
  • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
 • ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS : Network Operating System)
  • Novell Netware
  • Microsoft Windows Server
  • Oracle Sun Solaris
  • Linux Red Hat

อุปกรณ์เครือข่าย
 • เครื่องแม่ข่าย (Server)
 • เครื่องลูกข่าย (Client)
 • ฮับ (Hub)
 • สวิตช์ (Switch)
 • เราต์เตอร์ (Router)
 • บริดจ์ (Bridge)
 • เกตเวย์ (Gateway)

การเชื่อมโยงเครือข่าย
สื่อกลางการสื่อสารที่ใช้ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่
 • สายเคเบิลไฟฟ้า
 • สายใยแก้วนำแสง
 • คลื่นวิทยุ
 • แสงอินฟราเรด

ประเภทของเครือข่าย ใช้สื่อกลางการเชื่อมโยงของเครือข่ายเป็นเกณฑ์
 • เทคโนโลยีแบบใช้สาย
  • สายคู่บิด (Twisted Pairs)
   • UTP (Unshielded Twisted Pair)
   • STP (Shielded Twisted Pair)
  • สายโคแอคเชียล (Coaxial Cable)
  • ใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
 • เทคโนโลยีไร้สาย
  • ดาวเทียมสื่อสาร
  • ระบบเซลลูลาร์และ PCS
  • เทคโนโลยีวิทยุและการแพร่กระจายสเปกตรัม
  • การสื่อสารอินฟราเรด
  • เครือข่ายทั่วโลก
 • เทคโนโลยีที่แปลกใหม่
  • IP Over Avian Carriers
  • ขยายอินเทอร์เน็ตเพื่อมิติอวกาศผ่านทางคลื่นวิทยุ

ประเภทของเครือข่าย ใช้ขนาดทางกายภาพของเครือข่ายเป็นเกณฑ์
 • เครือข่ายของการติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (CAN : Controller Area Network หรือ MCU : Micro Controller Unit)
 • เครือข่ายข้อมูล (SAN : Storage Area Network)
 • เครือข่ายท้องถิ่น (LAN : Local Area Network) เช่น Intranet
  • เครือข่ายส่วนบุคคล (PAN : Personal Area Network) 
  • เครือข่ายวิทยาเขต (Campus Network)
 • เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN : Wide Area Network) เช่น Internet
  • เครือข่ายพื้นที่เมือง (MAN : Metropolitan Area Network)
  • เครือข่ายทั่วโลก (GAN : Global Area Network)

ประเภทของเครือข่าย ใช้หน้าที่การทำงานของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์
 • เครือข่ายแบบเท่าเทียม (P2P : Peer-to-Peer Network)
 • เครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ (Client-Server Network)

ประเภทของเครือข่าย ใช้ขอบเขตความเป็นเจ้าของเป็นเกณฑ์
 • เครือข่ายส่วนบุคคล (Intranet)
 • เครือข่ายสาธารณะ (Internet)
 • เครือข่ายร่วม (Extranet)

เน็ตเวิร์คโมเดล (Network Model)
 • OSI Model (Open System Interconnect Reference Model)
  • ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น (Application Layer)
   • Layer 7 : Application
   • Layer 6 : Presentation
   • Layer 5 : Session
  • ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (Transport Layer)
   • Layer 4 : Transport
  • ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต (Internet Layer)
   • Layer 3 : Network
  • ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อบนเน็ตเวิร์ค (Network Interface Layer)
   • Layer 2 : Data Link
   • Layer 1 : Physical
 • TCP/IP Model (Transmission Control Protocol/Internet Protocol Model)
  • ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น (Application Layer)
   • HTTP
   • FTP
   • SMTP
   • DNS
   • RIP
   • SNMP
  • ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (Transport Layer)
   • TCP
   • UDP
  • ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต (Internet Layer)
   • IGMP
   • ND
   • MLD
   • ICMP
   • ICMPv6
   • ARP
   • IPv4
   • IPv6
  • ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อบนเน็ตเวิร์ค (Network Interface Layer)
   • Ethernet
   • IEEE 802.11 Wireless LAN
   • Frame Relay
   • ATM (Asynchronous Transfer Mode)

องค์ประกอบพื้นฐานของการติดต่อสื่อสาร
 • เครื่องต้นทาง (Source)
 • เครื่องปลายทาง (Destination)
 • สื่อกลาง (Network)

โพรโทคอล (Protocol)
 • IEEE 802
  • อีเธอร์เน็ต (Ethernet)
   • โปรโตคอล CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
  • Wireless LAN
 • Internet Protocol Suite หรือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
 • SONET/SDH (Synchronous Optical Networking/Synchronous Digital Hierarchy)
 • ATM (Asynchronous Transfer Mode)

โทโพโลยีเครือข่าย (Network Topology)
 • รูปแบบสามัญ
  • เครือข่ายแบบเส้น (Line Topology)
  • เครือข่ายแบบบัส (Bus Topology)
  • เครือข่ายรูปดาว (Star Topology)
  • เครือข่ายวงแหวน (Token Ring Topology)
  • เครือข่ายตาข่าย (Mesh Topology)
  • ต้นไม้ (Tree Topology)
  • เครือข่ายที่เชื่อมต่ออย่างเต็มที่ (Fully Connected Topology)
  • เครือข่ายแบบผสม (Hybrid Topology)
 • เครือข่ายซ้อนทับ

ประเภทเทคโนโลยี LAN
 • อีเธอร์เน็ต (Ethernet)
  • Ethernet มีอัตราการส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธที่ 10 Mbps
  • Fast Ethernet มีอัตราการส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธที่ 100 Mbps
  • Gigabit Ethernet มีอัตราการส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธที่ 1,000 Mbps หรือ 1 Gbps
  • 10G Ethernet (Ten Gigabit Ethernet) มีอัตราการส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธที่ 10 Gbps
 • ATM (Asynchronous Transfer Mode)
 • เครือข่ายแบบโทเคนริง (Token Ring)
 • FDDI

ประเภทของอีเธอร์เน็ต (Ethernet) แบ่งตามความเร็ว
 • Ethernet มีอัตราการส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธที่ 10 Mbps
 • Fast Ethernet มีอัตราการส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธที่ 100 Mbps
 • Gigabit Ethernet มีอัตราการส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธที่ 1,000 Mbps หรือ 1 Gbps
 • 10G Ethernet (Ten Gigabit Ethernet) มีอัตราการส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธที่ 10 Gbps


ประเภทของอีเธอร์เน็ต (Ethernet)
 • แชร์อีเธอร์เน็ต (Shared Ethernet)
 • สวิตช์อีเธอร์เน็ต (Switch Ethernet)

ประเภทเทคโนโลยี WAN
 • รีโมทแอ็กเซส (Remote Access)
 • สายคู่เช่า (Leased Line)
 • ISDN (Integrated Service Digital Network)
 • ADSL (Asynchronous Digital Subscribe Line)
 • Frame Relay
 • ระบบดาวเทียม

ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามหน้าที่ของคอมพิวเตอร์
 • เครือข่ายแบบเท่าเทียม (P2P : Peer-to-Peer Network)
 • เครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ (Client/Server Network)

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม