วิชาความสามารถทั่วไป


วิชาความสามารถทั่วไป
 • ความสามารถทางด้านตัวเลข
  • อนุกรมธรรมดา
   • วิธีบวก
    • เพิ่มแบบเท่ากัน
     • 0 2 4 6 ... เพิ่มครั้งละ 2 ตัวถัดไปคือ 8 มาจาก 6+2
    • เพิ่มแบบไม่เท่ากัน
     • 1 2 4 7 ... เพิ่มครั้งละ 1, 2, 3, 4 ตัวถัดไปคือ 11 มาจาก 7+4
    • เพิ่มแบบซับซ้อน
     • 6 7 10 11 15 16 ... เพิ่มครั้งละ 1, 3, 1, 4, 1, 5 ตัวถัดไปคือ 21 มาจาก 16+5
   • วิธีลบ
    • ลดครั้งละเท่า ๆ กัน
     • 15 11 7 3 ... ลดลงครั้งละ 4 ตัวถัดไปคือ -1 มาจาก 3-4
    • ลดลงแบบไม่เท่ากัน
     • 100 95 85 70 50 ... ลดลงครั้งละ 5, 10, 15, 20, 25 ตัวถัดไปคือ 25 มาจาก 50-25
   • วิธีคูณ
    • ใช้การคูณแบบธรรมดา
     • 2 4 8 16 ... ใช้ 2 คูณ ตัวถัดไปคือ 32 มาจาก 16 x 2
    • ตัวคูณเป็นจำนวนลบ
     • 3 -6 12 -24 ...  ตัวคูณคือ -2 ตัวถัดไปคือ 48 มาจาก -24 x -2
    • ใช้ตัวคูณแบบซับซ้อน
     • 4 4 8 8 24 24 96 96 ... ตัวคูณคือ 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ตามลำดับ ตัวถัดไปคือ 480 มาจาก 96 x 5
   • วิธีหาร
    • หารแบบธรรมดา
     • 100 20 4 ... ใช้ 5 หาร ลำดับถัดไปคือ 4/5
    • ใช้การหารแบบมีกลไก
     • 80 80 40 10 ... ตัวหารคือ 1, 2, 4, 8 ตามลำดับ ตัวถัดไปคือ 10/8 ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือ 5/4
   • ยกกำลัง
    • ยกกำลังธรรมดา
     • 2 4 8 16 ... ลำดับการยกกำลัง คือ 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 ลำดับถัดไปคือ 32 มาจาก 2^5
    • ยกกำลังด้วยจำนวนติดลบ
     • 1/2^4 1/3^4 1/4^4 ลำดับการยกกำลัง คือ 2^-4, 3^-4, 4^-4 ลำดับถัดไปคือ 1/5^4 มาจาก 5^-4
    • ยกกำลังแบบซับซ้อน
     • 2 2 4 2 8 ... ลำดับการยกกำลังคือ 2^1, 2^1, 2^2, 2^1, 2^3 ลำดับถัดไปคือ 2 มาจาก 2^1
   • ลำดับอักษร
    • แบบธรรมดา
     • A B C ... ตัวถัดไปคือ D (ใช้ลำดับตัวอักษรในภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์ A=1, B=2, C=3, D=4)
    • แบบซับซ้อน
     • A Z B Y ... ตัวถัดไปคือ C (ใช้ลำดับตัวอักษรในภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์ A=1, Z=26, B=2, Y=25, C=3)
  • อนุกรมแบบผสม
   • ลำดับทีละตัว
    • 1 3 5 8 11 15 19 ... ลำดับคือการเพิ่มขึ้นครั้งละ 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ตามลำดับ ตัวถัดไปคือ 24 มาจาก 19+5
   • แบ่งคู่คี่
    • 3 2 6 6 12 18 ... อนุกรมชุดแรก 3 6 12 ... เกิดจากการทำ 2 คูณ ตัวถัดไปของชุดแรกคือ 24 มาจาก 12 x 2 อนุกรมชุดที่สอง 2 6 18 

  • อนุกรมหลายชั้น


   • อนุกรมหนึ่ง
    5
    4
    3
    2
    1
    อนุกรมสอง
    1
    3
    6
    7
    9

    ผลรวมตัวเลขทุกตัวเมื่ออนุกรมถูก
    40
    ข้อนี้ตอบ ค ผิดที่เลข 6 ในอนุกรมสอง
    อนุกรม 1 เรียงถูกต้องคือลดลงครั้งละ 1
    อนุกรมสองเพิ่มครั้งละ 2 จุดที่ผิดคือเลข 6 ในอนุกรมสอง ที่ถูกต้องคือ 1 3 5 7 9
  • อนุกรมสัมพันธ์
  • อนุกรมเชิงซ้อน
  • หาที่ผิดในอนุกรม
  • ทักษะทางตัวเลข
  • คณิตศาสตร์เหตุผล
 • ความสามารถทางด้านภาษา
 • ความสามารถทางด้านเหตุผล
 • ความสามารถทางพื้นฐานคณิตศาสตร์
 • การวิเคราะห์สรุปเหตุผล

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม