การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

สุขกายสบายใจ
ความสุข คือ กายและจิตที่มีความสุข คือ สุขกายสบายใจ ความสุขขึ้นอยู่กับความพอใจของคนนั้นๆว่าจะสุขจากสิ่งใด เรื่องใด วิธีการใด

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- สิ่งแวดล้อมทางสังคม
- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- สิ่งแวดล้อมทางการเมือง

H = Heath สุขภาพดี
O = Occupation มีอาชีพ, มีงานทำ
M = Moral ศีลธรรมจรรยา
E = Education มีความรู้, มีการศึกษา
S = Safety ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- มีทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน เช่น
  - มีดินดี
  - มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการใช้งาน
  - มีป่าอุดมสมบูรณ์
  - มีพืช และสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร เพียงพอ และไม่เจือปนสารเคมีที่เป็นพิษ
  - มีแร่ธาตุที่สามารนำมาใช้ประโยชน์ได้
- ปราศจากมลภาวะ เช่น
  - ดินเสื่อม
  - น้ำเน่าเสีย
  - ป่าเสื่อมโทรม
  - อาหารมีพิษปนเปื้อน

สิ่งแวดล้อมทางการเมือง
- ธรรมาภิบาล = การจัดการให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข
  - ความเป็นประชาธิปไตย
  - การมีส่วนร่วม
  - ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  - ความยุติธรรม

หน่วยที่ 1 การสร้างแนวคิดและเจตคติ
แนวความคิด คือ มโนทัศน์(concept) เป็นความคิดรวบยอด
- ใช้ภาษาสื่อ เกิดความคิดสังเขป เกิดจากเห็นเหมือนกัน รับรู้ ตีความ เป็นได้ทั้งรูปธรรม และนามธรรม
- แนวความคิดเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา ต่างจากจินตนาการ หรือการคาดคะเน
เจตคติ (attitude) คือ ความรู้สึกและปฏิกิริยาในเชิงบวกและลบต่อสิ่งหรือสถานการณ์ต่างๆ เช่น ความกลัว ความรัก ความเกลียด ความชอบ
1.1 ปรัชญา
- ความหมายและความสำคัญ -
ปรัชญา คือ หลักแห่งความรู้และความจริงเป็นการแสวงหาความจริงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสรรพสิ่งทั้งมวลในจักรวาลเป็นการกำหนดความหมายคุณค่าของชีวิตและสรรพสิ่ง
ปรัชญา เกิดมาจากความคิดของมนุษย์ความสงสัย ความประหลาดใจต่อสิ่งรอบตัว
- ความสำคัญของปรัชญา -
ช่วยให้บุคคลมีความสมบูรณ์ทางปัญญาและจิตใจ
1. สร้างโลกทัศน์ เรียนรู้ที่จะคิด พิจารณา
2. ทำหน้าที่วิพากษ์ วิเคราะห์ วิจารณ์ ภาษาและความคิด
3. แสวงหาคุณค่าให้กับชีวิตเลือกคุณค่าที่เหมาะสมช่วยในการตัดสินใจ
 - ความสัมพันธ์ของหลักธรรมและปรัชญา -
ศาสนามีรากฐานมาจากปรัชญา (ปรัญาเกิดก่อน)
ปรัญาเหมือนประทีปส่องนำทาง
ศาสนาเป็นข้อจูงใจในการปฏิบัติ
 - หลักปรัชญาที่ควรยึดถือและปฏิบัติ -
เป็นหลักที่สอดคล้องกับศาสนา คือ ช่วยให้มั่นใจ สุขใจ จนบรรลุเป้าหมายในชีวิต ทุกศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ
- หลักปรัชญาที่ควรยึดถือปฏิบัติ เช่น
ตนแลเป็นที่พึ่ง แห่งตน
ทำกรรมดีย่อมได้ดี
มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาท
หิริโอตัปปะ
ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน
- ปรัชญาในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศฐกิจพอเพียง เช่น
ทางสายกลางสู่ความสมดุลเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย
- ปรัชญาส่วนตัว เช่น
การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม